STANOVY občanského sdružení:

1/ Název sdružení

Salesiánské sdružení Vsetín (ve zkratce SSV Vsetín), občanské sdružení.

2/ Sídlo sdružení

Vsetín, Rybníky 1628

3/ Cíl sdružení

Rozvíjet aktivity směřující k výchově a vzdělávání formou organizováním seminářů a vzdělávacích akcí, volnočasových kroužků a klubů zejména se zaměřením na integraci osob zdravých a osob zdravotně a sociálně handicapovaných dle zásad preventivního výchovného systému Dona Boska spočívající na rozumu, laskavosti a osobního přátelství.

4/ Orgány sdružení

Nejvyšším orgánem sdružení je sněm. Sněm je oprávněn rozhodovat o všech věcech včetně změny stanov. Sněm svolává nejméně 1x ročně předseda sdružení. Kterýkoliv z kmenových členů má právo požadovat svolání sněmu, musí však svoji žádost zdůvodnit a podpořit souhlasnými stanovisky členů majících nejméně jednu polovinu hlasů kmenových členů, každý člen sdružení má jeden hlas. K platnému usnesení je nutný souhlas nadpoloviční většiny všech kmenových členů hlasů, pokud není stanovami určeno jinak.

Pracovním orgánem sdružení je koordinační rada, která má pět členů volených sněměm, z nichž jeden je volen jako předseda a jeden jako místopředseda. Volební období je tříleté. Předseda jedná jménem sdružení navenek. Členové koordinační rady musí být vždy kmenoví členové.

5/ Členství ve sdružení

Do sdružení mohou svobodně vstoupit občané České republiky, kteří se ztotožňují s jeho cílem.
Členství ve sdružení může býti kmenové a volné. Zakládajícími kmenovými členy jsou členové přípravného výboru. Kmenovým členem může být fyzická osoba, která o kmenové členství požádá a její členství je odsouhlaseno 2/3 většinou členských hlasů.
Volné členství je vázáno účastí na jednotlivých aktivitách sdružení.
Každý kmenový i volný člen je povinen složit ve prospěch sdružení roční členský příspěvek, jehož výši určuje valná hromada. Nesložení členského příspěvku ve stanoveném termínu znamená zánik členství.
Členství je dáno zápisem do seznamu členů, který bude evidovat pověřená osoba s dovětkem členství volné a členství kmenové.

6/ Práva a povinnosti kmenových členů

Členové mají právo:
- účastnit se sněmu
- vyjadřovat se ke všem záležitostem či činit návrhy
- podílet se na vytýčení cílů a priorit sdružení
- žádat vysvětlení od koordinační rady
- vystoupit ze sdružení

Členové mají povinnost:
- respektovat stanovy a rozhodnutí orgánů sdružení
- poskytovat součinnost k dosažení cílů sdružení
- platit členské příspěvky do sdružení

7 / Zásady hospodaření

Hospodaření sdružení je dáno dle pokynů koordinační rady , vychází z příslušných zákonů České republiky. Zdroje sdružení jsou zejména dary, vklady členů, členské příspěvky, granty příslušných orgánů a institucí, příjmy z přímé činnosti. Při případném zániku sdružení budou věci prodány členům, popř. při nezájmu jiným zájemcům.

8/ Změna stanov

Stanovy mohou být měněny či doplněny rozhodnutím dvoutřetinové většiny členských hlasů sněmu.

10/ Zánik sdružení, likvidace

Sdružení zaniká rozhodnutím dvoutřetinové většiny členských hlasů sněmu a to buď bez likvidace, anebo likvidací s určením likvidátora a provedením majetkového vypořádání.

Vsetín, dne 13.6.2002

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Ministerstvo vnitra ČR

U Obecního domu č. 3
112 20 P r a h a 1

 

Věc: Oznámení změny stanov občanského sdružení
č.j. VS/1-1/50745/02-R

V příloze předkládáme upravené stanovy občanského sdružení Salesiánského sdružení Vsetín (ve zkratce SSV Vsetín.)

Ve Vsetíně, dne 2.10.2006

Příloha: dle textu

Mgr. Josef Kovařík
předseda sdružení

 
město Vsetín KS program Vsetín www.hypro.cz